find-life-live-sent-2018-gold.jpg

พันธกิจของเรา

ชีวิตที่แท้จริงสามารถพบได้ในพระเยซูคริสต์

เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต” ใน ยอห์น 14:6 เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ ในขณะที่เรารู้จักพระเยซูคริสต์และต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิต  เรายังคงแสวงหาพระองค์ ด้วยการนมัสการและสามัคคีธรรมร่วมกัน และเราประกาศพระคริสต์ โดยการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างในข่าวประเสริฐ

เราทำพันธกิจรับใช้สมาชิกทุกเพศทุกวัยในการนมัสการ อ่านพระคำของพระเจ้า อธิษฐาน สร้างความสัมพันธ์ผ่านทาง Small groups และนมัสการด้วยกันในวันอาทิตย์ และ ทำพันธกิจทั้งในและนอกคริสตจักร และทำพันธกิจในประเทศและต่างประเทศ

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

  • ดำเนินชีวิตเป็นการนมัสการ

  • สามัคคีธรรมร่วมกัน

  • ประกาศพระคริสต์

ความเชื่อของเราจากแหล่งอ้างอิง

 

Concord Baptist Association

Tennessee Baptist Convention

Southern Baptist Convention

 

ประวัติคริสตจักร Lifepoint

คริสตจักรของเราก่อตั้งมา มากกว่า 100 ปีที่ผ่านมาในชื่อ First Baptist Church Smyrna ต่อมาเราได้เปลี่ยนชื่อเป็น Lifepoint Church คริสตจักรของเรานั้นได้เติบโตขึ้นและมีภาระใจให้กับคนในพื้นที่คริสตจักร คนในประเทศ และคนทั่วโลก คริสตจักร Lifepoint นั้นมีการนมัสการในหลายที่ นั้นหมายความว่า คริสตจักรเดียวแต่มีการนมัสการในหลายพื้นที่ทั่วโลก

ถึงแม้ว่าคริสตจักรของเรานั้นมีประวัติที่ยาวนาน คริสตจักร Lifepoint ได้ให้ความสำคัญต่อความต้องการของครอบครัว ชุมชน และทั่วโลก เพื่อทุกคนจะมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิต เราใช้นวัตกรรมที่เรามีในการรับใช้พระเจ้าและสมาชิก ตามความเป็นจริงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ในบรรยากาศที่สบายและเป็นกันเอง คริสตจักร Lifepoint ได้เห็นชีวิตของสมาชิก และครอบครัว เปลี่ยนแปลงในทางของพระเจ้าเรื่อยมา

เราเชื่อว่าพระมหาบัญชาของพระเยซูใน มัทธิว 28:16-20 นั้นต้องการให้เราออกไปทำพันธกิจนอกคริสตจักรและส่งสมาชิกในคริสตจักรที่มีภาระใจออกไปเพื่อตั้งคริสตจักรทั่วโลก

เราเชื่ออะไร

 

เกี่ยวกับพระเจ้า

พระเจ้าเป็น พระผู้สร้าง และทรงครอบครองจักรวาลนี้ พระองค์ทรงเป็น ตรีเอกนุภาพ คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญ ญาณบริสุทธิ์ในพระองค์เอง ทั้งสามพระองค์ นั้นมีความสําคัญเท่ากัน และทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน

ปฐมกาล 1:1, 26, 27; 3:22, สดุดี 90:2, มัทธิว 28:19, 1 เปโตร 1:2 และ 2โครินธ์ 13:14

เกี่ยวกับมนุษย์

มนุษย์ทุก คนถูกสร้างมาให้มีจิตวิญญาณเหมือนพระเจ้า ให้มีบุคลิกเหมือนพระองค์ มนุษย์ เป็น ส่ิง ที่ทรงสร้างที่วิเศษสุดของพระเจ้า ถึงแม้ว่า มนุยย์จะถูกสร้างมา เพื่อทําในสิ่งที่ดี แต่ว่าก็ถูกทําลาย โดยท่า ทีแห่งการไม่เชื่อฟังพระเจ้าซึ่งเรียกสิ่ง นั้นว่า “บาป” ความบาปเป็นเครื่องแบ่งแยกเรากับพระเจ้า

ปฐมกาล 1:27, สดุดี 8:3-6, อิสยาห์ 53:6b, โรม 3:23,อิสยาห์ 59:1-2

 

เกี่ยวกับนิรันดร์กาล

มนุษย์เคยถูกสร้างมาให้อยู่ชั่วนิรันดร์ มนุษย์อาจจะแยกออกจากพระเจ้า เนื่องด้วยความบาปชั่วนิรันดร์ หรือว่าอยู่ร่วมกับพระเจ้าผ่านทางการให้อภัยบาป และชีวิต นิรันดร์ การที่มนุษ ย์ถูก แยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์คือ นรก การที่มนุษย์อยู่กับพระเจ้าตลอดไป คือ ขีวิตนิรันดร์ สวรรค์และนรกเป็น สถานที่ที่เป็น อยู่ชั่วนิรันดร์

ยอห์น 3:16, 2:25, 5:11-13, โรม 6:23, วิวรณ์ 20:15, 1 ยอห์น 5:11-12, มัทธิว 25:31-46

เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์เป็น พระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็น พระเจ้าพระองค์ ทรงลงมาบนโลกนี้ ในฐานะมนุษย์โดยไม่มีความผิด บาปเลยและพระองค์ทรงถวายตัวของพระองค์เป็น เครื่องบูชาที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นเครื่องไถ่บาปผิดของมนุษย์ทุก คนโดยการถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ ถูกตรึงบนกางเขนนั้น จนสิ้น พระชนม์ พระองค์ถูก ฝั่ง ในอุโมงค์และวันที่สาม พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพิสูจน์ว่า พระองค์มีชัยเหนือ ความตาย พระองค์ทรงรับขึ้นไปสู่สวรรค์ และพระองค์จะทรงกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะ กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และเป็นพระเจ้าเหนือพระต่างๆ

มัทธิว 1:22-23, อิสยาห์ 9:6, ยอห์น 1:1-5, 14:10-30, ฮีบรู 4:14-15, 1 โครินธ์ 15:3-4, โรม 1:3-4, กิจการ 1:9-11, ทิโมธี 6:14-15,ทิตัส 2:13 

เกี่ยวกับความรอด

ความรอดเป็นของขวัญที่มอบให้แก่มนุษย์ซึ่งมาจากพระเจ้า มนุษย์ไม่ สามารถ ทําดีหรือทําสิ่งต่างๆ เพื่อลบล้างความผิดบาปของตนได้ แต่โดยการเชื่อ และวางใจ ในพระเยซูคริสต์ซึ่ง พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้มนุษย์ เพื่อช่วยเหลือมนุษย์จากบาปของตน เท่านั้น ชีวิตนิรันดร์ของเขาจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาหรือเธอได้ต้อนรับ พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเขาโดยความเชื่อเท่านั้น

โรม 6:23, เอเฟซัส 2:8-9, ยอห์น 14:6, 1:12, ทิตัส 3:5, กาลาเทีย 3:26 และโรม 5:1

เกี่ยวกับความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์แ ก่ม นุษ ย์โดยผ่า นทางองค์ พระเยซูค ริสต์ ผู้เชื่อสามารถมั่นใจได้ว่า ความรอดที่เ ขาได้รับ นั้นจะเป็นความรอดที่เ ป็น นิจนิรัน ดร์ ความ รอดนั้นเกิดจาก พระคุณ และฤทธิเดชของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะว่า เราทั้งหลายที่ เป็น คริสเตียนกระทําเอง และความรอดนั้น จะคงอยู่กับเราก็ต่อ เมื่อ เรายังคงรัก ษาพระคุณ และฤทธิเดชของพระเจ้าไว้เท่านั้น

ยอห์น 10:29, ทิโมธี 1:12, ฮีบ รู 7:25; 10:10,14; เปโตร 3:5

 

เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เทียบกับพระบิดาและพระบุตรในฐานะพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ในโลกนี้ เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าตนเองยัง ต้องการพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสถิตอยู่กับคริสเตียนทุกคนหลัง จากที่เขาได้รับความรอดแล้ว พระวิญญาณบริสุท ธิ์ทรงประทานกําลังในการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน ช่วยให้เราเข้าใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และทรงนําเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้น ในฐานะคริสเตียนเราต้องแสวงหาการดําเนินชีวิตที่อยู่ ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุก ๆ วัน

2 โครินธ์ 3:17; ยอห์น 16:7-13, 14:16-17; กิจการ 1:8; โคริน ธ์ 2:12, 3:16; เอเฟซัส 1:13; กาลาเทีย 5:25; เอเฟซัส 5:1

เกี่ยวกับพระคัมภีร์

พระคัมภีร์เป็นพระคําของพระเจ้า ที่มาถึงมนุษย์ทุกคน ซึ่งเขียนโดย นักเขียน โดยการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเป็นแหล่งข้อมูลแห่งความจริง สําหรับคริสเตียนเป็นหลักข้อ เชื่อและวิธีการดํารงชีวิตเพราะเป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้า เป็น ความจริงที่ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ

2 ทิโมธี 3:16; เปโตร 1:20-21; ทิโมธี 1:13; สดุดี 119:105,160, 12:6; สุภาษิต 30:5