บัพติศมา

การรับบัพติศมาเป็นการสำแดงว่าเรายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  ชีวิตเก่าของเราได้ถูกฝั่งพร้อมพระองค์ในการบัพติศมาและเป็นขึ้นมาใหม่ในพระองค์เป็นชีวิตใหม่

 
 
เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่า เมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็น ขึ้นมาจากตาย โดยพระสิริของพระองค์แ ล้วเราก็จะได้ดำเนิน ตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน
— โรม 6:4

บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของความรอด และเป็นการสำแดงความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้า เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราเป็นของกันและกัน ภายในนั้นความบาปของเราได้ถูกชำระล้างออกไป และในพระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนว่า ผู้ติดตามพระคริสต์ต้องทำตามพระคริสต์ ถ้าพระเยซูบอกว่าการรับบัพติศมานั้นสำคัญ ดังนั้นเราต้องเชื่อฟังพระองค์

 
บัดนี้น้ำนั้นที่เล็งถึงพิธีบัพติศมาก็ช่วยพวกท่านให้รอดเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นการชำระมลทินทางกาย แต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อจะมีมโนธรรมที่ดี ความรอดนั้นมาโดยทางการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
— 1 เปโตร 3:21
บัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทำไม? จงลุกขึ้นรับบัพติศมา รับการชำระบาปของท่าน โดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์
— กิจการ 22:16

ถ้าคุณต้องการรับบัพติศมา

ถ้าคุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบัพติศมา กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์