ความรอดคืออะไร

การที่จะเข้าใจความรอดที่มาจากพระเจ้านั้น เราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องการความรอด เพราะอาดัมและเอวาคือผู้ที่ทำบาปเป็นครั้งแรกโดยการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่สั่งไว้ในสวนเอเดน หลังจากนั้นทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมกับความบาป พวกเราก็เป็นเหมือนกับอาดัมและเอวาที่ถูกแยกจากพระเจ้าเพราะความบาปของเราเอง

แต่ปัญหาคือ

พระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบในความบริสุทธิ์ของพระองค์ พระองค์ไม่สามารถทนต่อความบาปได้ ไม่สามารถทนเห็นความบาป และไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ยังมีบาปอยู่ได้ จนกว่าโทษของความบาปจะได้รับการชดใช้ และความบาปนั้นจะได้รับการลบล้าง หากปราศจากคนที่จะมาช่วยเหลือเราในเรื่องนี้ เราก็ต้องชดใช้โทษของบาปนั้นด้วยตัวเองโดยการลงไปอยู่ในสถานที่อันน่าหดหู่ที่เรียกว่านรก ถูกแยกจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงตลอดไป

เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
— โรม 3:23
เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย
— ROMANS โรม 6:23A

ทางแก้ปัญหา

แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
— โรม 6:23b

ถึงแม้ว่าเรายังเป็นคนบาปและสมควรได้รับการลงโทษ พระเจ้ายังทรงรักเราและทรงส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ผู้ทรงปราศจากบาปเพื่อมาช่วยเหลือเรา พระเยซูทรงรักเราและทรงยอมรับโทษแทนเราด้วยพระองค์เอง

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
— ยอห์น 3:16

ความรอดนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่เราผ่านทางความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์ ไม่ได้เกิดจากการที่เราทำสิ่งใดเพื่อแลกเอาความรอดนี้มา ความรอดนี้คือของขวัญที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มอบให้แก่เราได้

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า
— เอเฟซัส 2:8

พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา และพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย เราจึงได้รับของขวัญแห่งความรอด คือชีวิตนิรันดร์ในพระองค์ เราสามารถรับของขวัญนี้ได้โดยการ

  • เชื่อด้วยใจว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงยอมตายเพื่อเรา และพระเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย

  • กลับใจใหม่: หันหลังจากความบาปของตนเอง

  • ยอมรับ: เชื่อในพระเยซูและยอมรับพระองค์ให้เป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยของเรา

แต่ท่านเองถ้าไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน
— ลูกา 13:3
คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด
— โรม 10:9

เมื่อเรายอมรับของขวัญแห่งความรอด เราก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยที่พระเยซูสัญญาว่าจะลงมาหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับไปยังสวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้จะลงมาอยู่ในจิตใจของผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคน ช่วยปลอบประโลมเราและสั่งสอนเราให้ดำเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลาง

เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป
— ยอห์น 14:16

เราจึงยอมรับต่อผู้อื่นว่าเราได้รับของขวัญแห่งความรอดอันแสนมหัศจรรย์นี้แล้วในตอนที่เราถูกฝังร่วมกับพระคริสต์ผ่านการบัพติศมา

เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน
— โรม 6:4

คำถาม

ถ้าหากคุณมีคำถาม หรือคิดว่าคุณพร้อมที่จะติดตามพระเยซูแล้ว ทางเรายินดีที่จะช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างคุณบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ คุณสามารถติดต่อ คุณวิทยา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีที่จะพูดคุญและอธิษฐานร่วมกับคุณ


สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความหมายต่อฉันอย่างไร

คุณรู้สึกเหนื่อยกับการดำเนินชีวิตด้วยความกลัวว่าคุณจะต้องแบกรับภาระต่างๆ เพียงลำพังหรือไม่ ลองฟังคำเชื้อเชิญจากพระเยซู:

บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก
— มัทธิว 11:28

เมื่อคุณจากโลกนี้ไปแล้ว คุณต้องการไปสวรรค์หรือไม่ พระเจ้าได้ทรงทำให้หนทางนั้นเป็นไปได้แล้ว

แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ) และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์
— เอเฟซัส 2:4-6

คุณปราถนาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแห่งความเชื่อนี้หรือไม่ เราช่วยเหลือคุณได้ ยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรไลฟ์พอยท์

และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดี อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว
— ฮีบรู 10:24-25

คุณพร้อมที่จะรับของขวัญแห่งความรอดแล้วหรือยัง

คุณสามารถเริ่มต้นได้ดังนี้

  • เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า

  • เชื่อว่าพระเยซูยอมสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของคุณ

  • เชื่อว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย และตอนนี้พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าในสวรรค์

  • หันหลังจากความบาปของตนเอง และยอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์และดำเนินตามทางของพระองค์

  • บอกผู้อื่นให้ได้รับรู้ว่าตอนนี้คุณคือผู้เชื่อในพระคริสต์

  • ติดต่อเราที่ LifePoint เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัพติศมาและวิธีที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกับพระคริสต์