พระเยซูคริสต์คือใคร

พระเยซูเป็นศูนย์กลางของพวกเราชาวไลฟ์พอยท์ ก่อนที่พระเยซูลงมาในโลก มนุษย์หลงหายจมไปในความบาปถูกตัดขาดจากพระเจ้า และถูกพิพากษาให้รับโทษในสถานที่แห่งการลงทัณฑ์ที่เรียกว่านรกไปตลอดกาล พวกเราเคยเป็นผู้ที่ไร้ความหวัง! 

 

บุตรของพระเจ้า

 

พระเยซูประสูติเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว ในเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อว่าเบธเลเฮม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตะวันออกกลาง การประสูติของพระองค์เป็นการเติมเต็มคำพยากรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ พระเจ้านำพระเยซูคริสต์มาอยู่ในครรภ์ของหญิงสาวพรหมจรรย์ หญิงคนนี้ให้กำเนิดพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนำข่าวแห่งความรอดมาสู่มนุษยชาติ

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
— ยอห์น 3:16
 

ผู้ส่งสารแห่งความรอดของพระเจ้า

เมื่อพระองค์อายุ 30 ปี พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มทำพันธกิจต่างๆต่อสาธารณะชน ในช่วงเวลา 3 ปีหลังจากนั้นพระองค์ได้ทำหายสำคัญ การอัศจรรย์ และได้เติมเต็มคำพยากรณ์มากมายที่ได้กล่าวถึงพระองค์ในพระคัมภีร์เดิม พระองค์และเหล่าสาวกได้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่กำลังจะมา และหนุนใจผู้คนมากมายให้หันกลับจากความผิดบาปของตนเองและรับเอาความรอดที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้แก่เขาเหล่านั้นผ่านทางพระบุตรของพระองค์นั่นก็คือพระเยซูคริสต์

พระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆ อีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวก ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์
— ยอห์น 20:30-31
 

ผู้สละพระชนม์เพื่อบาปของเรา

เมื่อพระองค์อายุ 33 ปี พระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนและพระองค์สิ้นพระชนม์อย่างทารุณ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะ พระองค์ถูกฝั่งในอุโองและสามวันหลังจากนั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และตอนนี้พระองค์ทรงนั่งอยู่เบื่องขวาของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์

แต่ท่านถูกแทงแปลได้อีกว่า ท่านบาดเจ็บเพราะความทรยศของเรา
ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา
การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ
และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา
— อิสยาห์ 53:5
 

ทางแห่งการอภัยบาปและชีวิตนิรันดร์

จากการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาอีกครั้งนั้น เป็นหนทางที่พระองค์จะทรงมอบหนทางการอภัยบาปและของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา พระองค์ทรงลงมาบังเกิดบนในโลกนี้และทรงอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์ทรงพูดภาษาเดียวกันกับเรา ทรงทำให้เราเข้าใจและยอมรับถึงความจริงว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร สิ่งที่เราต้องทำคือต้องยอมรับความจริงในข้อนี้และยอมรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
— Ephesians เอเฟซัส 2:13
 
 

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นนี้คุณสามารถอีเมล์สอบถามเราได้ที่นี่

ถ้าคุณยังไม่มีพระคัมภีร์และอยากมีพระคัมภีร์เป็นของตนเอง-อีเมล์หาเราที่ lifepointbkk@gmail.com.